คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาสุขศึกษา 1     รหัสวิชา  พ21101      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1    เวลา  20  ชั่วโมง    จำนวน  0.5  หน่วยกิจ         ภาคเรียนที่  1  
                ศึกษา วิเคราะห์   ความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น  วิธีดูแลรักษาระบบประสาทและ ระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ ภาวะ การเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย  การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจ อารมณ์  และพัฒนาการทางเพศ  ทักษะปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เพื่อให้เห็นคุณค่า ตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  และมีทักษะในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
มาตรฐานตัวชี้วัด
    พ 1.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4
    พ 2.1 ม.1/1,ม.1/2
รวม   6   ตัวชี้วัด

 

คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชาสุขศึกษา 2   รหัสวิชา พ21102    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   เวลา 20 ชั่วโมง   จำนวน 0.5 หน่วยกิจ   ภาคเรียนที่ 2  

            ศึกษาหลักการเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย ปัญหาที่เกิดจากการภาวะโภชนาการ  เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย วิธีควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิธีสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด อาการ ของผู้ติดสารเสพติด การป้องกันการติดสารเสพติด ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด
เพื่อให้เห็นคุณค่าและทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานตัวชี้วัด

พ 4.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4

พ 5.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3,ม.1/4

รวม   8 ตัวชี้วัด

 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s