ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียนจาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน Blog krutassanee01.wordpress.com

ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง อวัยวะภายในของระบบต่อมไร้ท่อ

 

ใบงานที่ 1.1  เรื่อง โครงสร้างของระบบประสาท

 

ใบงานที่ 1.2  เรื่อง ส่วนประกอบต่างๆและหน้าที่ของสมอง

 

ใบงานที่ 2.1  เรื่อง ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อวัยรุ่น

 

ใบงานที่ 5.2  เรื่อง การยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

 

แบบทดสอบความรู้ เรื่อง การเจริญเติบโต

Advertisements