หน่วยที่ 1 พัฒนาการวัยรุ่น

ระบบต่อมไร้ท่อเป็นอีกระบบหนึ่งที่ทำหน้าที่ควบคุมอวัยวะภายในร่างกายให้ทำงานประสานงานกันซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่นอกเหนือไปจากการทำงานของระบบประสาท เพราะการกระทำของต่อมไร้ท่อให้ผลช้าแต่ทำงานนานกว่าระบบประสาทโดยอาศัยสารเคมีที่ต่อมไร้ท่อผลิตขึ้นมาที่เรียกว่า ฮอร์โมน (Hormone)ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อมีความสำคัญและส่งผลต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่นให้สมวัย
การดูแลรักษาระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย

Advertisements