หน่วยที่ 2 โตตามวัย

เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ เป็นดัชนีหนึ่งที่ใช้ชี้วัดภาวะสุขภาพของมนุษย์การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากผลจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ การเจริญเติบโตของวัยรุ่นจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยหลายประการ บางคนเจริญเติบโตช้า บางคนเจริญเติบโตเร็ว ในขณะที่บางคนมีการเจริญเติบโตสมวัย ซึ่งขึ้นอยู่ปัจจัยภายในและภายนอกร่างกาย
วัยรุ่นเป็นวัยที่ร่างกายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และการเจริญเติบโตของวัยรุ่นจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยหลายประการ เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน จึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก การปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี เติบโตสมวัยอย่างถูกต้องและเหมาะสมซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป

Advertisements