หน่วยที่ 3 ใส่ใจตนเอง

    วัยรุ่นมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศอย่างรวดเร็ว การมีความรู้และสามารถอธิบายถึงวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะทำให้วัยรุ่นสามารถยอมรับและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
การล่วงละเมิดทางเพศเป็นภัยที่สามารถป้องกันได้ หากรู้จักวิธีการป้องกันและมีทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองให้พ้นจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างถูกวิธีและเหมาะสม

 

Advertisements