หน่วยที่ 5 สารเสพติด

สารเสพติดมีอันตรายต่อสุขภาพ และสร้างปัญหาที่ส่งผลกระทบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น การมีความรู้และอธิบายได้ถึงลักษณะ อาการของผู้ติดสารเสพติด ตลอดจนความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ จะทำให้เกิดความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และห่างไกลจากสารเสพติด
สารเสพติดส่งผลกระทบต่อผู้เสพ บุคคลรอบข้าง และสังคม จึงควรป้องกันการติดสารเสพติด และเลือกใช้ทักษะต่างๆที่เหมาะสม เพื่อชักชวนให้ผู้อื่น ลด ละ เลิกสารเสพติด ซึ่งเป็นแนวทางที่สำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดให้หมดไปจากสังคม

37

Advertisements