การวิเคราะห์ผู้เรียน

 การวิเคราะห์ผู้เรียน เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีข้อมูลทางการเรียนมาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา  และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 โดยได้ใช้การวิเคราะห์ผู้เรียนด้วยกัน  2  วิธี  ได้แก่
         1.  เส้นทางการเรียนรู้ของผู้เรียน         2. ลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน
         โดยการใช้แบบสำรวจผู้เรียนชุดนี้  ครูผู้สอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนซึ่งสามารถใช้โดยให้ผู้เรียนประเมินตนเอง  หรือ  ครูเป็นผู้ประเมินผู้เรียนได้  โดยครูมีบทบาทหน้าที่  ในการติดตาม  ควบคุม  กำกับการวิเคราะห์ผู้เรียน  และนำผลการวิเคราะห์ผู้เรียนมาแปรผลและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนตามความถนัดของผู้เรียนแต่ละบุคคลเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้น  การวิเคราะห์ผู้เรียนมีแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามเส้นทางการเรียนรู้และตามลีลาการเรียนรู้ให้กับครูผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับผู้เรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของท่านเองได้เป็นอย่างดี

1.  เส้นทางการเรียนรู้ของผู้เรียน

2. ลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน

as2